ถ่ายทอดสด การประชุมระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 (4/2558) ณ. ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์

รับชม ถ่ายทอดสด การประชุมระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 (4/2558) ณ. ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ คลิกที่นี่

แนะนำแห่งความรู้เรื่องพัฒนาเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแห่งความรู้ และสื่อต่างๆ ในเรื่องของโปรแกรมประเมินและป้องกันพัฒนาการเด็กไม่สมวัย วัยแรกเกิด – 5 ปี , คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) , คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสียง (DAIM) , โปสเตอร์ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)” สามารถ เข้าไปศึกษารายละเอียด และ Download ได้ที่ http://www.thaichilddevelopment.com/

การเขียนบันทึกประจำวันของนักศึกษา ศูนย์อุบลราชธานี

ปัญหาของนักศึกษา ศูนย์อุบลราชธานี ในปีที่ผ่านมา ที่คณาจารย์ทุกท่านทั้งที่ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เห็นพ้องต้องกัน  คือ “ทักษะการเขียน”  กิจกรรมที่คณาจารย์เลือกใช้เพื่อพัฒนานักศึกษา คือ การเขียนบันทึกประจำวัน เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงานเข้ากับการเรียนการสอน นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบประเด็นที่เขียนด้วยตัวเอง และสอดคล้องกับวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณาจารย์ได้นำบันทึกดังกล่าวมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  มีประเด็นที่น่าสนใจได้แลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นทีเดียว

แอปพลิเคชัน สำหรับ ผู้มี Printer

แอปพลิเคชัน สำหรับ ผู้มี Printer   สามารถปริ้นท์งานจาก iPhone/iPad ได้เลย ผ่าน Printer ที่รองรับระบบ wireless หรือลงแอปพลิเคชัน ใน Mac/PC เพื่อเชื่อมแอปพลิเคชันปรินท์ผ่าน คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้วยังสามารถแปลงไฟล์ออกมาเป็น PDF ได้ด้วย https://appsto.re/us/hVxCx.i  

ศูนย์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีพครูปฐมวัย

  ศูนย์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีพครูปฐมวัย โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 บุคลิกภาพ ฐานที่ 2 ครูไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ ฐานที่ 3 คุณลักษณะของครูที่ดี และฐานที่ 4 กิจกรรมสะท้อนคิดชีวิตหนึ่งวัน จากการจัดกิจกรรมทีมผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ infographic โดยกำหนดหัวข้อเรื่องและองค์ประกอบของภาพจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ซึ่งให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกใช้ application ใน iPad ของ ผู้เรียนเอง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาชีพครูปฐมวัยและ IT ในรูปแบบใหม่จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำเสนอผลงานจากการเรียนในเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ infographic  (กิจกรรม : วันที่  31 มค.-1 กพ.2558 /ภาพ: ผลงานนักศึกษา รมป.2กำแพงเพชร / ข้อมูลโดย ดร.วราธร อภิรัตน์ อ.อุมาภรณ์ เพชรรัตน์ และ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ)

ศูนย์กำแพงเพชร ได้ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์กำแพงเพชร ได้ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จากฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้บริการซึ่งมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนคือ ฐานข้อมูล สกอ. เช่น ACM Digital libary ABI/INFOROM TDC(Thai Digital Colloection) ProQuest Dissertations & Theses Global H.W.Wilson Education Research Complete และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการโดยใช้ Username เดียวกันกับที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ และได้แนะนำเพิ่มเติมว่า สำนักวิทยบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีให้บริการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้มากมายเช่นเดียวกัน

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง โดยนำเสนอผ่าน iMovie ให้เด็กได้ดู ตั้งคำถามและบันทึกพฤติกรรมของเด็กหลังจากดูนิทาน สิ่งที่นศจะในการเรียนการสอน คือ 1. นักศึกษา มีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบละออโมเดล 2. นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการในไอแพดเพิ่มมากขึ้น (ผลงาน) 3. นักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอน เกิดความคิดในการต่อยอดและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี