ถ่ายทอดสด การประชุมระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 (4/2558) ณ. ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์

รับชม ถ่ายทอดสด การประชุมระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 (4/2558) ณ. ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ คลิกที่นี่

ศูนย์กำแพงเพชร ได้ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์กำแพงเพชร ได้ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จากฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้บริการซึ่งมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนคือ ฐานข้อมูล สกอ. เช่น ACM Digital libary ABI/INFOROM TDC(Thai Digital Colloection) ProQuest Dissertations & Theses Global H.W.Wilson Education Research Complete และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการโดยใช้ Username เดียวกันกับที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ และได้แนะนำเพิ่มเติมว่า สำนักวิทยบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีให้บริการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้มากมายเช่นเดียวกัน

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง โดยนำเสนอผ่าน iMovie ให้เด็กได้ดู ตั้งคำถามและบันทึกพฤติกรรมของเด็กหลังจากดูนิทาน สิ่งที่นศจะในการเรียนการสอน คือ 1. นักศึกษา มีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบละออโมเดล 2. นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการในไอแพดเพิ่มมากขึ้น (ผลงาน) 3. นักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอน เกิดความคิดในการต่อยอดและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี

ศูนย์นครราชสีมา จัดกิจกรรมนำเข้าสู่บทเพลง ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ภาษาอาเซียน

ศูนย์นครราชสีมา เริ่มกิจกรรมนำเข้าสู่บทเพลงด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยภาษาอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนต่างกลุ่มให้รู้จักและสนิทกัน และจะตอบข้อสงสัยระหว่างการเรียนรู้จากการทำงานที่ผู้เรียนโพสต์ถามในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เพราะบางข้อสงสัยอาจต้องใช้การสาธิตประกอบการอธิบาย เช่น การสำรองข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์เนื่องจากความจำเต็ม และแนะนำแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ทั้งของนักศึกษาและเด็กค่ะ

ศูนย์นครศรีธรรมราช จัดทำสื่อการเรียนรู้จากวัสดุเหลือใช้วัสดุในท้องถิ่น

ศูนย์นครศรีธรรมราช ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้จากวัสดุเหลือใช้วัสดุในท้องถิ่น ทดแทนสื่อมอนเตสเซอรี ตามแนวมอนเตสวิถีไทยที่ได้เรียนมาจัดนิทรรศการ show share เพื่อนำไปใช้จริงในศูนย์นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีนักศึกษา ให้ความเห็นว่า ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ และได้แลกเปลี่ยนกับศูนย์จังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้นักศึกษา จะจัดทำสื่อของตนเองเพิ่ม ระหว่างที่ปิดเทอม จะได้มีของเล่นพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย มากยิ่งขึ้น

ศูนย์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้

ศูนย์กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 ส่วน คือ 1. โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย เพื่อไปดูสื่อรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสื่อการสอน 2. ศึกษาดูสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์กำแพงเพชร สามารถใช้ resource ได้ เช่น ทางมหาวิทยาลัยจัดทำ mac address เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาแค่เพียงเดินเข้ามาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ ทีมผู้สอนได้แนะนำเพิ่มเติมให้นักศึกษา เข้าใช้แหล่งการเรียนรู้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เช่น eDLRU SDIB ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งมี resource มากมายให้บริการแก่นักศึกษา

นักศึกษายะลา ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษา โครงการ รมป.2 ศูนย์ฯยะลา ได้เข้าเยี่ยมชม ตึกหอสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สองส่วนด้วยกัน คือ 1. การเข้าใช้บริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบการสืบค้นหนังสือ และวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะด้านปฐมวัย และมุมการเรียนรู้ต่างๆเช่น มุมอาเซียน มุมอนุรักษ์พลังงาน มุมตลาดหุ้น มุม American corner เป็นต้น 2. เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ ในส่วนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ สั่งพิมพ์งานผ่านระบบเติมเงิน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานโดยการ login เข้าระบบโดยใช้ รหัสนักศึกษาโครงการ รมป.2

ศูนย์กำแพงเพชร : ประชุมทีมผู้สอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการผลิตสื่อจากธรรมชาติ และนำไปสร้างนวัตกรรมด้าน IT

ศูนย์กำแพงเพชร : สิ่งที่ไดัจากการประชุมผู้สอน ส่วนที่หนึ่ง คือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการผลิตสื่อจากธรรมชาติ เนื่องจาก ศูนย์กำแพงเพชร มีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มชาวเขา ทีมผู้สอนควรดึงจุดเด่นในส่วนนี้ออกมา แล้วนำไปสร้างนวัตกรรมด้าน IT ใช้ประกอบการสอนใหม่ ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนต่อไป ส่วนที่สอง คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีสำคัญ แล้วนำมาผลิตสื่อเพื่อนำเสนอจุดเด่นของตนเอง นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการผลิดสื่อ ได้เรียนรู้การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ผ่าน Ipad การใช้ keynote iMovie แล้วบูรณาการความรู้ผ่านงานสื่อ ทำให้เห็นประโยชนฺและคุณค่าของ ipad ที่เป็นสื่อการเรียนชิ้นสำคัญของตนเอง