iTunes U เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ iPad สำหรับ พัฒนาผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็น “ครูผู้ดูแลเด็กมืออาชีพในศตวรรษที่ 21”

IT_ubonrajathani

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้เป็น “ครูผู้ดูแลเด็กมืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ด้วยโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ความรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้จากการทำงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเลือกใช้ iTunes U Courseware management เป็นระบบจัดการหลักสูตรของโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ iTunes U ในการรวมเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงทรัพยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตร รวมถึงการกำหนดกิจกรรมการเรียน การอภิปราย การวิพากษ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการมอบหมายงานในแต่ละชุดวิชา และรวบรวม Collection จากต้นแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ดูแลเด็กและสิ่งสำคัญ คือ ผู้ดูแลเด็กจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกผ่านหลักสูตของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศผ่าน ได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลเด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (learning to learn) และนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในอนาคต   ที่มา: เอื้ออารี จันทร. 2557. ทำไมต้องเป็น iPad. เอกสารประกอบการประชุม โครงการร่วมมือทางวิชาการ.

Application สำหรับการเล่าเรื่องและสร้างนิทาน: Art Maker

artMaker

Application ที่มีฉากและตัวละครประกอบ สำหรับการเล่าเรื่อง ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ลักษณะเด่น คือ นอกจากผู้ใช้จะสามารถเลือกฉากที่มีให้เลือกใน Application แล้ว ยังสามารถถ่ายภาพเพื่อนำมาเป็นฉากเพิ่มเติมได้อีกด้วย การถ่ายทำจะอยู่ในรูปแบบของ VDO ที่มีระยะเวลาในการถ่ายทำ สั้นๆ ในแต่ละฉาก สามารถร้อยเรียงแต่ละฉาก 8 ฉากต่อ 1 เรื่อง ซึ่งสามารถส่งออกเป็น VDO เก็บไว้ใน Photo Gallory หรือ นำไปใช้งานต่อไปได้  ข้อจำกัด คือ เป็น Application ที่ต้องซื้อ จึงทำให้หลายคนก็ต้องยอมมองข้าม Application นี้ไปก่อน

ติดตามพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน

VDO การเรียนการสอน

กิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  คือ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การบูรณาการการใช้ iPad เข้ากับการเรียนการสอน ทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในสภาพจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ เมื่อผู้ดูแลเด็ก ใช้ iPad อัด VDO การจัดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำ VDO ดังกล่าวใส่ไว้ใน Facebook กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ  ทำให้ผู้สอนสามารถนำ VDO ดังกล่าวมาใช้เป็นประเด็นในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน และวิเคราะห์พฤติกรรมโดยใช้หลัก SWOT Analaysis ของผู้ดูแลเด็กแต่ละคน/กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนคนอื่นๆ สามารถเข้าร่วมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและผ่าน Social media  เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กทั้ง ด้วยการเรียนรู้จากสภาพจริงในบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก https://www.facebook.com/video.php?v=490487207760929    

การให้บริการ Wi-Fi

hero_airport_wifi

iPad เป็นอุปกรณ์ประเภท Mobile Device แน่นอนครับพอพูดถึงอุปกรณ์ประเภท Mobile Devices มักจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบเครื่อข่ายอยู่ 2 ส่วน คือ 3G และ Wi-Fi ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ Wi-Fi สำหรับการเรียนการสอนในห้องเท่านั้น Wi-Fi ก็เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ทำให้อุปกรณ์ประเภท Mobil Devices เชื่อมต่อเพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และก็สามารถจะเข้า Facebook โหลดแอพพิเคชั่นจาก AppStore หรือ ดู Youtube  แต่ด้วยลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มีการร่วมกลุ่มกันเรียนประมาณห้องละ 50 คน และทุกคนมี iPad ทำให้มีผลกระทบอย่างมากในการเรียนการสอน เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถเข้าเว็บ Google เพื่อค้นหาข้อมูลได้ เป็นต้น เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่และห้องเรียนติดกันรวมไปถึงอยู่ชั้นเดียวกัน แน่นอนการให้บริการ Wi-Fi ถูกออกแบบไว้ โดยที่ไม่ได้รองรับกับจำนวนผู้ใช้งานงานมากขนาดนี้ ดังนั้นแล้วทีมดูแลด้าน Wi-Fi จึงต้องคำนวนปริมาณผู้ใช้งาน กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสรุปกันแล้วทีมงานใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ห้องละ 2 ตัว(ขึ้นอยู่กับยี่ห้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน) รวมไปถึงการเฝ้าระวังและจัดทำรายงานเพื่อให้การเรียนการสอน iPadRead More

นิทานสองภาษา Application สำหรับฝึกการอ่านและเล่านิทาน สำหรับเด็ก

icon@2x

รวบรวมนิทานสำหรับอ่านสองภาษา ไทย-อังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการฝึกเล่านิทานทั้งสองภาษา โปรแกรมมีเสียงอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษและเสียงอ่าน พร้อมกับวิดีโอตัวอย่างการเล่านิทานที่สนุกสนาน เป็น App แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการฝึกน้องๆให้รักการอ่าน   มีนิทานกว่า 40 เรื่อง + มีเนื้อหานิทานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปภาพประกอบ+ มีข้อคิดสอนใจตอนท้ายเรื่อง+ มีศัพทย์จากนิทาน+ มีระบบอ่านออกเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทีละประโยค+ สามารถสั่งให้อ่านทั้งหมดให้ฟังได้+ มีวิดีโอตัวอย่างเทคนิคการเล่านิทานให้สนุก ตัวอย่างหน้าจอและวิธีใช้งานอย่างย่อ   เป็นกำลังใจให้นักพัฒนา ช่วยให้ 5 ดาว และแชร์ต่อให้เพื่อนๆ กดที่รูปไอคอน หรือปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่หน้ารายชื่อนิทาน   รายการนิทานมากมายและจะมีเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ   เมื่่อกดที่ข้อความจะมีเสียงอ่านให้ฟัง   นิทานมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถ กดที่แต่ละประโยคที่มีรูปลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่าน    กด “อ่านให้ฟัง” เพื่อให้โปรแกรมอ่านนิทานภาษาไทย ให้ฟังทั้งเรื่อง กด “Read to you” เพื่อให้โปรแกรมอ่านนิทานภาษาอังกฤษ ใฟ้ฟังทั้งเรื่อง กดปุ่มดูวิดีโอผ่าน YoutubeRead More

iTunes U

ipad_portal-itunes

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า iPhone หรือ iTunes มันเกี่ยวข้องอะไรกับการศึกษาบ้าง .. ความจริงแล้วใน iTunes นั้นมีขุมทรัพย์ทางการศึกษาซ่อนอยู่ นั่นคือ iTunes U นั่นเอง ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ฟรี ทั้งหมด และ iTunes U นั้นมีหลากหลายวิชา หลายด้าน ที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ         วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ใน iTunes นั้นแทบจะไม่ต่างอะไรจากที่เราดาวน์โหลด App เลยครับ แต่วันนี้ทีมงานจะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดและหาข้อมูลพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับ   เมื่อเปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมาแล้ว ให้เลือกไปที่ iTunes Store ด้านซ้ายมือ เราจะเห็น iTunes U อยู่ด้านบน ( ดังรูปบน ) ให้กดเลือกเข้าไปตรงๆ หรือ กดที่สามเหลี่ยมเล็กๆข้างๆ iTunes U เพื่อค้นหา หมวดหมู่ วิชาRead More

ePortfolio

ePortfolio

 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คือ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลหลักฐานการทำงานและการเรียนรู้ของเจ้าของแฟ้ม สิ่งสำคัญ คือ การจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ โดยใช้บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการทำงาน การค้นคว้าข้อมูล 2. เครื่องมือที่สำหรับแสดงสมรรถนะ แสดงความเชี่ยวชาญ ความรู้ ทัศนะและทัศนคติของเจ้าของแฟ้มในงานของตน 3. เครื่องมือสำหรับการประเมิน ทั้งการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) ประเมินกระบวนการทำงาน และ การประเมินผลลัพธ์ (summative evaluation) ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการดำเนินงาน การประเมินจะต้องแสดงให้เห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง สำหรับวางแผนการพัฒนาสมรรถนะในอนาคต              แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) เป็นระบบสำหรับการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน โดยสามารถใช้งานผ่านทางอินเตอร์ พร้อมกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือสำหรับการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาซึ่งผู้ตรวจก็สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะการทำงานของบุคลากรตามกรอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยตามตำแหน่งงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ และสายสนับสนุนRead More

Office 365

office365

Office 365 คือ Microsoft office เวอร์ชันออนไลน์ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้โปรแกรมบน PC ไปใช้โปรแกรมบน Cloud Computing ทำให้การใช้ Software สำนักงานยุคใหม่ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Publisher, Access และ Outlook [ระบบอีเมล์] ที่สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ หน้าจอเข้าใช้งาน Office 365 รูปแบบ e-mail ที่กำหนดให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ประเภทนักศึกษา รูปแบบ E-mail ตัวอย่าง 1.ปริญญาตรี u ตามด้วยรหัสนักศึกษา @mail.dusit.ac.th u56114442001@mail.dusit.ac.th 2.ปริญญาโท g ตามด้วยรหัสนักศึกษา @mail.dusit.ac.th g56114442001@mail.dusit.ac.th 3.ปริญญาเอก d ตามด้วยรหัสนักศึกษา @mail.dusit.ac.th d56114442001@mail.dusit.ac.th รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น วันเดือนปีเกิด เช่น 01082537 (หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัวล่าสุดที่เคยเปลี่ยน) คู่มือการใช้งาน Office365 คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์นักศึกษา (Download File) คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ  IOS (Download File) คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ AndroidRead More

3G คืออะไร

3G

[ 3G คืออะไร? ] หากให้อธิบายอย่างง่าย ๆ 3G ก็เปรียบเสมือน “อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโทรศัพท์มือถือ” นั่นเอง นอกเหนือไปจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อการสนทนา หรือส่งข้อความแล้ว การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) และใช้งานบริการต่าง ๆ ที่ปกติเคยมีแต่บนคอมพิวเตอร์ อย่างอีเมลและการแชท (Chat) ก็แพร่หลายมาตั้งแต่ยุค 2G จนกลายเป็นการใช้งานหลักบนโทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้ไปเสียแล้ว iPhone รุ่นแรก ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2007 ซึ่ง 3G ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากในขณะนั้น แม้แต่สหรัฐฯเอง 3G ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนัก เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่เร็วพอ กับราคารายเดือนที่สูงอยู่ ดังนั้น กว่า iPhone จะเริ่มรองรับ 3G ก็ปาไปรุ่นที่สองในปี 2008 หรือใน iPhone 3G นั่นเอง เมืองไทยเองก็เพิ่งจะได้ใช้ 3G จริง ๆ จัง ๆ ในปีนี้ เมื่อ dtac และRead More

iPad คืออะไร

ipad

หลังจากประสบความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ดังที่สุดในโลกอย่าง iPhone บริษัท แอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ ก็ได้ดำเนินการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่พร้อมจะเขย่าโลก โดยครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่วงการมือถือเหมือนครั้งผลิต iPhone คราวนี้แอปเปิ้ลจะเขย่าวงการคอมพิวเตอร์ด้วย iPad iPad เปิดตัวอวดโฉมเป็นครั้งแรกที่ ซานฟรานซิสโก ในวันที่ 27 มกราคม 2010 โดยมีนาย สตีฟ จ๊อบส์ ผู้บริหารบริษัทแอปเปิ้ล เป็นคนนำตัว iPad ออกมาให้โลกได้เห็นเป็นครั้งแรก ท่ามกลางบรรดาเหล่าสื่อมวลชนที่แห่กันมาทำข่าวกันคับคั่ง เมื่อ iPad เห็นครั้งแรก หลายคนนึกถึง จอคอมพิวเตอร์ บางคนคิดถึงกระจก ใครที่ชอบทางด้าน เทคโนโลยีอยู่แล้ว อาจจะคิดถึง iPhone และ iPod Touch ซึ่งก็ไม่ผิดจากความจริงเท่าไหร่ครับ แล้ว iPad คืออะไรกันล่ะ? iPad นั้น พูดให้สั้นที่สุดต้องบอกว่า iPad คือ Tablet PC ครับ แต่เราจะจำกัดความ iPad ด้วย Tablet PC สั้นๆก็คงไม่ถูกนัก iPad คือ Tablet PCRead More