Personal Hotspot อุปสรรคในการใช้ Wi-Fi

personal&hotspot

Personal Hotspot คือการแชร์อินเทอร์เน็ตส่วนตัวให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ใช้งาน สามารถทการแชร์ได้ 2 แบบ ผ่านสาย USB และ Bluetooth & Wi-Fi โดยส่วนใหญ่จะใช้แบบ Bluetooth & Wi-Fi  สรุปง่ายๆ คือการปล่อยสัญญาอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi จากเครื่อง iPad นั้นเอง  แล้วทำไมมันถึงเป็น อุปสสรคในการใช้ Wi-Fi ? สำหรับ Wi-Fi ที่ให้บริการตามสถานที่ต่าง เช่น มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ผู้ให้บริการจะทำการติดตั้ง Wi-Fi ซึ่งลักษณะการติดตั้ง Wi-Fi จะมีการออกแบบให้ช่องสัญญาณไม่ซ้อนกัน ช่องสัญญาณในการออกแบบระบบ Wi-Fi     ดังนั้นการเปิดใช้งาน Personal Hostspot จากอุปกรณ์ iPad จะทำให้ช่องสัญญาณ Wi-Fi ไปซ้ำซ้อนกับช่องสัญญาณ Wi-Fi ตามสถานที่ที่ให้บริการ ส่งผลให้การใช้งาน Wi-Fi ได้บ้างไม่ได้บ้างRead More

3G กับ Wi-Fi

3g-wifi

ผู้ใช้งานหลายท่านที่ใช้ iPad คงหาซื้อ iPad รุ่นที่สามารถใส่ซิมการ์ด 3G  ได้ เพื่อการใช้งานทีสะดวกโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่มี Wi-Fi เช่น บนรถ หรือสถานที่ภายนอกอาคาร ต่าง ๆ เป็นต้น  แน่นอนครับการใช้งานที่สะดวกสะบายไม่ได้หมายความว่าจะฟรีเสมอไป การใช้ 3G จะคิดตามอัตราการใช้งานตามจริง เช่น เปิดดู VDO ใน  YouTube มีอัตราการส่งไฟล์จำนวน 200 MB.  แต่ท่านมีโครต้าการใช้งาน 3G อยู่ที่ 1GB (1024 MB=1GB) นั้นหมายความว่า ท่านจะเหลืออัตราการใช้งาน 3G ได้แค่ 824 MB. ตามอายุการใช้งาน โดยปรกติมีอายุการใช้งานประมาณ 1 เดือน หรือ 30 วัน เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อท่านพบสัญญาณ Wi-FI ท่านควรจะเลือกใช้งาน Wi-Fi จะดีกว่าและควรจะปิด 3G ในขณะเลือกใช้ Wi-FiRead More

iTunes U เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ iPad สำหรับ พัฒนาผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็น “ครูผู้ดูแลเด็กมืออาชีพในศตวรรษที่ 21”

IT_ubonrajathani

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้เป็น “ครูผู้ดูแลเด็กมืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ด้วยโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ความรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้จากการทำงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเลือกใช้ iTunes U Courseware management เป็นระบบจัดการหลักสูตรของโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ iTunes U ในการรวมเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงทรัพยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตร รวมถึงการกำหนดกิจกรรมการเรียน การอภิปราย การวิพากษ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการมอบหมายงานในแต่ละชุดวิชา และรวบรวม Collection จากต้นแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ดูแลเด็กและสิ่งสำคัญ คือ ผู้ดูแลเด็กจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกผ่านหลักสูตของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศผ่าน ได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลเด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (learning to learn) และนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในอนาคต   ที่มา: เอื้ออารี จันทร. 2557. ทำไมต้องเป็น iPad. เอกสารประกอบการประชุม โครงการร่วมมือทางวิชาการ.

Application สำหรับการเล่าเรื่องและสร้างนิทาน: Art Maker

artMaker

Application ที่มีฉากและตัวละครประกอบ สำหรับการเล่าเรื่อง ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ลักษณะเด่น คือ นอกจากผู้ใช้จะสามารถเลือกฉากที่มีให้เลือกใน Application แล้ว ยังสามารถถ่ายภาพเพื่อนำมาเป็นฉากเพิ่มเติมได้อีกด้วย การถ่ายทำจะอยู่ในรูปแบบของ VDO ที่มีระยะเวลาในการถ่ายทำ สั้นๆ ในแต่ละฉาก สามารถร้อยเรียงแต่ละฉาก 8 ฉากต่อ 1 เรื่อง ซึ่งสามารถส่งออกเป็น VDO เก็บไว้ใน Photo Gallory หรือ นำไปใช้งานต่อไปได้  ข้อจำกัด คือ เป็น Application ที่ต้องซื้อ จึงทำให้หลายคนก็ต้องยอมมองข้าม Application นี้ไปก่อน

ติดตามพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน

VDO การเรียนการสอน

กิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  คือ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การบูรณาการการใช้ iPad เข้ากับการเรียนการสอน ทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในสภาพจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ เมื่อผู้ดูแลเด็ก ใช้ iPad อัด VDO การจัดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำ VDO ดังกล่าวใส่ไว้ใน Facebook กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ  ทำให้ผู้สอนสามารถนำ VDO ดังกล่าวมาใช้เป็นประเด็นในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน และวิเคราะห์พฤติกรรมโดยใช้หลัก SWOT Analaysis ของผู้ดูแลเด็กแต่ละคน/กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนคนอื่นๆ สามารถเข้าร่วมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและผ่าน Social media  เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กทั้ง ด้วยการเรียนรู้จากสภาพจริงในบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก https://www.facebook.com/video.php?v=490487207760929    

การให้บริการ Wi-Fi

hero_airport_wifi

iPad เป็นอุปกรณ์ประเภท Mobile Device แน่นอนครับพอพูดถึงอุปกรณ์ประเภท Mobile Devices มักจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบเครื่อข่ายอยู่ 2 ส่วน คือ 3G และ Wi-Fi ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ Wi-Fi สำหรับการเรียนการสอนในห้องเท่านั้น Wi-Fi ก็เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ทำให้อุปกรณ์ประเภท Mobil Devices เชื่อมต่อเพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และก็สามารถจะเข้า Facebook โหลดแอพพิเคชั่นจาก AppStore หรือ ดู Youtube  แต่ด้วยลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มีการร่วมกลุ่มกันเรียนประมาณห้องละ 50 คน และทุกคนมี iPad ทำให้มีผลกระทบอย่างมากในการเรียนการสอน เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถเข้าเว็บ Google เพื่อค้นหาข้อมูลได้ เป็นต้น เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่และห้องเรียนติดกันรวมไปถึงอยู่ชั้นเดียวกัน แน่นอนการให้บริการ Wi-Fi ถูกออกแบบไว้ โดยที่ไม่ได้รองรับกับจำนวนผู้ใช้งานงานมากขนาดนี้ ดังนั้นแล้วทีมดูแลด้าน Wi-Fi จึงต้องคำนวนปริมาณผู้ใช้งาน กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสรุปกันแล้วทีมงานใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ห้องละ 2 ตัว(ขึ้นอยู่กับยี่ห้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน) รวมไปถึงการเฝ้าระวังและจัดทำรายงานเพื่อให้การเรียนการสอน iPadRead More

นิทานสองภาษา Application สำหรับฝึกการอ่านและเล่านิทาน สำหรับเด็ก

icon@2x

รวบรวมนิทานสำหรับอ่านสองภาษา ไทย-อังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการฝึกเล่านิทานทั้งสองภาษา โปรแกรมมีเสียงอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษและเสียงอ่าน พร้อมกับวิดีโอตัวอย่างการเล่านิทานที่สนุกสนาน เป็น App แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการฝึกน้องๆให้รักการอ่าน   มีนิทานกว่า 40 เรื่อง + มีเนื้อหานิทานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปภาพประกอบ+ มีข้อคิดสอนใจตอนท้ายเรื่อง+ มีศัพทย์จากนิทาน+ มีระบบอ่านออกเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทีละประโยค+ สามารถสั่งให้อ่านทั้งหมดให้ฟังได้+ มีวิดีโอตัวอย่างเทคนิคการเล่านิทานให้สนุก ตัวอย่างหน้าจอและวิธีใช้งานอย่างย่อ   เป็นกำลังใจให้นักพัฒนา ช่วยให้ 5 ดาว และแชร์ต่อให้เพื่อนๆ กดที่รูปไอคอน หรือปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่หน้ารายชื่อนิทาน   รายการนิทานมากมายและจะมีเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ   เมื่่อกดที่ข้อความจะมีเสียงอ่านให้ฟัง   นิทานมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถ กดที่แต่ละประโยคที่มีรูปลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่าน    กด “อ่านให้ฟัง” เพื่อให้โปรแกรมอ่านนิทานภาษาไทย ให้ฟังทั้งเรื่อง กด “Read to you” เพื่อให้โปรแกรมอ่านนิทานภาษาอังกฤษ ใฟ้ฟังทั้งเรื่อง กดปุ่มดูวิดีโอผ่าน YoutubeRead More

iTunes U

ipad_portal-itunes

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า iPhone หรือ iTunes มันเกี่ยวข้องอะไรกับการศึกษาบ้าง .. ความจริงแล้วใน iTunes นั้นมีขุมทรัพย์ทางการศึกษาซ่อนอยู่ นั่นคือ iTunes U นั่นเอง ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ฟรี ทั้งหมด และ iTunes U นั้นมีหลากหลายวิชา หลายด้าน ที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ         วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ใน iTunes นั้นแทบจะไม่ต่างอะไรจากที่เราดาวน์โหลด App เลยครับ แต่วันนี้ทีมงานจะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดและหาข้อมูลพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับ   เมื่อเปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมาแล้ว ให้เลือกไปที่ iTunes Store ด้านซ้ายมือ เราจะเห็น iTunes U อยู่ด้านบน ( ดังรูปบน ) ให้กดเลือกเข้าไปตรงๆ หรือ กดที่สามเหลี่ยมเล็กๆข้างๆ iTunes U เพื่อค้นหา หมวดหมู่ วิชาRead More

ePortfolio

ePortfolio

 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คือ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลหลักฐานการทำงานและการเรียนรู้ของเจ้าของแฟ้ม สิ่งสำคัญ คือ การจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ โดยใช้บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการทำงาน การค้นคว้าข้อมูล 2. เครื่องมือที่สำหรับแสดงสมรรถนะ แสดงความเชี่ยวชาญ ความรู้ ทัศนะและทัศนคติของเจ้าของแฟ้มในงานของตน 3. เครื่องมือสำหรับการประเมิน ทั้งการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) ประเมินกระบวนการทำงาน และ การประเมินผลลัพธ์ (summative evaluation) ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการดำเนินงาน การประเมินจะต้องแสดงให้เห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง สำหรับวางแผนการพัฒนาสมรรถนะในอนาคต              แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) เป็นระบบสำหรับการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน โดยสามารถใช้งานผ่านทางอินเตอร์ พร้อมกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือสำหรับการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาซึ่งผู้ตรวจก็สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะการทำงานของบุคลากรตามกรอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยตามตำแหน่งงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ และสายสนับสนุนRead More

Office 365

office365

Office 365 คือ Microsoft office เวอร์ชันออนไลน์ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้โปรแกรมบน PC ไปใช้โปรแกรมบน Cloud Computing ทำให้การใช้ Software สำนักงานยุคใหม่ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Publisher, Access และ Outlook [ระบบอีเมล์] ที่สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ หน้าจอเข้าใช้งาน Office 365 รูปแบบ e-mail ที่กำหนดให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ประเภทนักศึกษา รูปแบบ E-mail ตัวอย่าง 1.ปริญญาตรี u ตามด้วยรหัสนักศึกษา @mail.dusit.ac.th u56114442001@mail.dusit.ac.th 2.ปริญญาโท g ตามด้วยรหัสนักศึกษา @mail.dusit.ac.th g56114442001@mail.dusit.ac.th 3.ปริญญาเอก d ตามด้วยรหัสนักศึกษา @mail.dusit.ac.th d56114442001@mail.dusit.ac.th รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น วันเดือนปีเกิด เช่น 01082537 (หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัวล่าสุดที่เคยเปลี่ยน) คู่มือการใช้งาน Office365 คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์นักศึกษา (Download File) คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ  IOS (Download File) คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ AndroidRead More