แนะนำแห่งความรู้เรื่องพัฒนาเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแห่งความรู้ และสื่อต่างๆ ในเรื่องของโปรแกรมประเมินและป้องกันพัฒนาการเด็กไม่สมวัย วัยแรกเกิด – 5 ปี , คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) , คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสียง (DAIM) , โปสเตอร์ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)” สามารถ เข้าไปศึกษารายละเอียด และ Download ได้ที่ http://www.thaichilddevelopment.com/

การเขียนบันทึกประจำวันของนักศึกษา ศูนย์อุบลราชธานี

ปัญหาของนักศึกษา ศูนย์อุบลราชธานี ในปีที่ผ่านมา ที่คณาจารย์ทุกท่านทั้งที่ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เห็นพ้องต้องกัน  คือ “ทักษะการเขียน”  กิจกรรมที่คณาจารย์เลือกใช้เพื่อพัฒนานักศึกษา คือ การเขียนบันทึกประจำวัน เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงานเข้ากับการเรียนการสอน นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบประเด็นที่เขียนด้วยตัวเอง และสอดคล้องกับวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณาจารย์ได้นำบันทึกดังกล่าวมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  มีประเด็นที่น่าสนใจได้แลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นทีเดียว

แอปพลิเคชัน สำหรับ ผู้มี Printer

แอปพลิเคชัน สำหรับ ผู้มี Printer   สามารถปริ้นท์งานจาก iPhone/iPad ได้เลย ผ่าน Printer ที่รองรับระบบ wireless หรือลงแอปพลิเคชัน ใน Mac/PC เพื่อเชื่อมแอปพลิเคชันปรินท์ผ่าน คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้วยังสามารถแปลงไฟล์ออกมาเป็น PDF ได้ด้วย https://appsto.re/us/hVxCx.i  

Apple เปิดให้ทุกคนใช้ iWork ได้ฟรีแม้ไม่ได้ใช้บนอุปกรณ์อื่น ๆ

อย่างที่ทราบกันดีกว่าการที่จะใช้งาน iCloud ได้นั้นต้องมี Apple ID โดยจะต้องสมัครจากเครื่อง Mac หรือว่า iPhone, iPad, iPod touch เท่านั้น ถึงจะได้บัญชีมาใช้แล้วค่อยล็อคอิน iCloud ได้ ในนั้นก็จะมีพวก iWork ให้ใช้งานด้วย แต่วันนี้ทาง Apple เปิดกว้างมากขึ้นให้ใครก็ได้สามารถสมัคร Apple ID และใช้งาน iCloud ได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง Apple ก็ได้ เพียงเข้าไปที่ beta.icloud.com ก็สามารถสมัครสร้าง Apple ID ได้แบบง่ายๆ ละ จากนั้นล็อคอินเข้า iCloud ไปใช้งาน iWork ได้เลย   credit by http://www.iphonemod.net/now-iwork-its-free-for-everyone.html

OneDrive พื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์งานบน iPad

OneDrive  เป็นหนึ่งในการให้บริการของ Office365 สำหรับจัดเก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆ โดยจะต้องดาวน์โหลดแอปพพลิเคชั่นที่ชื่อ OneDrive ติดตั้งบน iPad แล้วจึงสามารถจัดเก็บไฟล์งานต่างๆ ที่ถูกสร้างจากแอพพลิเคชั่นบน iPad เช่น Pages Keynote หรือ iMovie สำหรับพื้นที่ที่สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 1024 GB. สำหรับการเข้าใช้งาน OneDrive นักศึกษาแต่ละท่านจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัสนักศึกษา พร้อมด้วยรหัสผ่าน เช่น  u57xxxxxx@mail.dusit.ac.th โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นได้ที่นี่   *หมายเหตุให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ชื่อ OneDrive ไม่ใช่ OneDrive for Business

ศูนย์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีพครูปฐมวัย

  ศูนย์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีพครูปฐมวัย โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 บุคลิกภาพ ฐานที่ 2 ครูไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ ฐานที่ 3 คุณลักษณะของครูที่ดี และฐานที่ 4 กิจกรรมสะท้อนคิดชีวิตหนึ่งวัน จากการจัดกิจกรรมทีมผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ infographic โดยกำหนดหัวข้อเรื่องและองค์ประกอบของภาพจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ซึ่งให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกใช้ application ใน iPad ของ ผู้เรียนเอง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาชีพครูปฐมวัยและ IT ในรูปแบบใหม่จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำเสนอผลงานจากการเรียนในเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ infographic  (กิจกรรม : วันที่  31 มค.-1 กพ.2558 /ภาพ: ผลงานนักศึกษา รมป.2กำแพงเพชร / ข้อมูลโดย ดร.วราธร อภิรัตน์ อ.อุมาภรณ์ เพชรรัตน์ และ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ)

ศูนย์กำแพงเพชร ได้ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์กำแพงเพชร ได้ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จากฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้บริการซึ่งมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนคือ ฐานข้อมูล สกอ. เช่น ACM Digital libary ABI/INFOROM TDC(Thai Digital Colloection) ProQuest Dissertations & Theses Global H.W.Wilson Education Research Complete และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการโดยใช้ Username เดียวกันกับที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ และได้แนะนำเพิ่มเติมว่า สำนักวิทยบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีให้บริการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้มากมายเช่นเดียวกัน

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง โดยนำเสนอผ่าน iMovie ให้เด็กได้ดู ตั้งคำถามและบันทึกพฤติกรรมของเด็กหลังจากดูนิทาน สิ่งที่นศจะในการเรียนการสอน คือ 1. นักศึกษา มีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบละออโมเดล 2. นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการในไอแพดเพิ่มมากขึ้น (ผลงาน) 3. นักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอน เกิดความคิดในการต่อยอดและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี

ศูนย์นครราชสีมา จัดกิจกรรมนำเข้าสู่บทเพลง ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ภาษาอาเซียน

ศูนย์นครราชสีมา เริ่มกิจกรรมนำเข้าสู่บทเพลงด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยภาษาอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนต่างกลุ่มให้รู้จักและสนิทกัน และจะตอบข้อสงสัยระหว่างการเรียนรู้จากการทำงานที่ผู้เรียนโพสต์ถามในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เพราะบางข้อสงสัยอาจต้องใช้การสาธิตประกอบการอธิบาย เช่น การสำรองข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์เนื่องจากความจำเต็ม และแนะนำแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ทั้งของนักศึกษาและเด็กค่ะ