ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง

ศูนย์สงขลา นำนิทานตามแนวคิดของละออโมเดลไปใช้จริง โดยนำเสนอผ่าน iMovie ให้เด็กได้ดู ตั้งคำถามและบันทึกพฤติกรรมของเด็กหลังจากดูนิทาน สิ่งที่นศจะในการเรียนการสอน คือ 1. นักศึกษา มีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบละออโมเดล 2. นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการในไอแพดเพิ่มมากขึ้น (ผลงาน) 3. นักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอน เกิดความคิดในการต่อยอดและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี

ศูนย์นครราชสีมา จัดกิจกรรมนำเข้าสู่บทเพลง ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ภาษาอาเซียน

ศูนย์นครราชสีมา เริ่มกิจกรรมนำเข้าสู่บทเพลงด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยภาษาอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนต่างกลุ่มให้รู้จักและสนิทกัน และจะตอบข้อสงสัยระหว่างการเรียนรู้จากการทำงานที่ผู้เรียนโพสต์ถามในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เพราะบางข้อสงสัยอาจต้องใช้การสาธิตประกอบการอธิบาย เช่น การสำรองข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์เนื่องจากความจำเต็ม และแนะนำแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ทั้งของนักศึกษาและเด็กค่ะ

ศูนย์นครศรีธรรมราช จัดทำสื่อการเรียนรู้จากวัสดุเหลือใช้วัสดุในท้องถิ่น

ศูนย์นครศรีธรรมราช ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้จากวัสดุเหลือใช้วัสดุในท้องถิ่น ทดแทนสื่อมอนเตสเซอรี ตามแนวมอนเตสวิถีไทยที่ได้เรียนมาจัดนิทรรศการ show share เพื่อนำไปใช้จริงในศูนย์นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีนักศึกษา ให้ความเห็นว่า ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ และได้แลกเปลี่ยนกับศูนย์จังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้นักศึกษา จะจัดทำสื่อของตนเองเพิ่ม ระหว่างที่ปิดเทอม จะได้มีของเล่นพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย มากยิ่งขึ้น

ศูนย์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้

ศูนย์กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 ส่วน คือ 1. โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย เพื่อไปดูสื่อรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสื่อการสอน 2. ศึกษาดูสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์กำแพงเพชร สามารถใช้ resource ได้ เช่น ทางมหาวิทยาลัยจัดทำ mac address เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาแค่เพียงเดินเข้ามาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ ทีมผู้สอนได้แนะนำเพิ่มเติมให้นักศึกษา เข้าใช้แหล่งการเรียนรู้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เช่น eDLRU SDIB ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งมี resource มากมายให้บริการแก่นักศึกษา

นักศึกษายะลา ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษา โครงการ รมป.2 ศูนย์ฯยะลา ได้เข้าเยี่ยมชม ตึกหอสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สองส่วนด้วยกัน คือ 1. การเข้าใช้บริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบการสืบค้นหนังสือ และวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะด้านปฐมวัย และมุมการเรียนรู้ต่างๆเช่น มุมอาเซียน มุมอนุรักษ์พลังงาน มุมตลาดหุ้น มุม American corner เป็นต้น 2. เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ ในส่วนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ สั่งพิมพ์งานผ่านระบบเติมเงิน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานโดยการ login เข้าระบบโดยใช้ รหัสนักศึกษาโครงการ รมป.2

ศูนย์กำแพงเพชร : ประชุมทีมผู้สอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการผลิตสื่อจากธรรมชาติ และนำไปสร้างนวัตกรรมด้าน IT

ศูนย์กำแพงเพชร : สิ่งที่ไดัจากการประชุมผู้สอน ส่วนที่หนึ่ง คือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการผลิตสื่อจากธรรมชาติ เนื่องจาก ศูนย์กำแพงเพชร มีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มชาวเขา ทีมผู้สอนควรดึงจุดเด่นในส่วนนี้ออกมา แล้วนำไปสร้างนวัตกรรมด้าน IT ใช้ประกอบการสอนใหม่ ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนต่อไป ส่วนที่สอง คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีสำคัญ แล้วนำมาผลิตสื่อเพื่อนำเสนอจุดเด่นของตนเอง นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการผลิดสื่อ ได้เรียนรู้การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ผ่าน Ipad การใช้ keynote iMovie แล้วบูรณาการความรู้ผ่านงานสื่อ ทำให้เห็นประโยชนฺและคุณค่าของ ipad ที่เป็นสื่อการเรียนชิ้นสำคัญของตนเอง

เทคนิคของผู้สอน

การจัดการเรียนการสอน ของโครงการ รมป.2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  นี้ มีนวัตกรรมการสอนเกิดขึ้นหลายอย่าง สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนแต่ละพื้นที่ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) แทนการพูดคุยกันใน line ปกติ  ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนด้วยเช่นกัน ถ้าจะสรุปสิ่งที่ได้จากการพูดคุยในภาคเรียนที่ผ่านมา มีเป็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายประเด็น ซึ่งได้รวบรวมมาเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้สอนท่านอื่นๆ ต่อไป อ.ทิพสุดา คิดเลิศ นำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนการสอนกำแพงเพชร โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดประชุมทีมผู้สอนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอน เช่น การผลิตสื่อจากธรรมชาติ ซึ่งผู้เรียนศูนย์กำแพงเพชร มีผู้เรียนที่เป็นกลุ่มชาวเขา ทีมผู้สอนควรดึงจุดเด่นในส่วนนี้ออกมา แล้วนำไปสร้างนวัตกรรมด้านไอทีใช้ประกอบการสอนใหม่ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนต่อไป ส่วนที่สองคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีสำคัญ แล้วนำมาผลิตสื่อเพื่อนำเสนอจุดเด่นของตนเอง ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิดสื่อ ได้เรียนรู้การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ผ่านไอแพด การใช้ keynote iMovie แล้วบูรณาการความรู้ผ่านงานสื่อ ทำให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของ ไอแพด ที่เป็นสื่อการเรียนชิ้นสำคัญของตนเอง ช่วงบ่าย กำแพงเพชร :Read More

AirPlay …..คืออะไร

AirPlay

AirPlay คือ การส่งสิ่งที่ปรากฎ บนหน้าจอ iPad ไปยังจอหน้าชั้นเรียน เหมือนกับการใช้ Projector ในห้องเรียนนั้นเอง แตกต่างกันที่ไม่ต้องต่อสายที่อุปกรณ์ แน่นอนครับมันง่ายมากสำหรับที่จะต้องการให้นักศึกษา Present งานของนักศึกษาที่อยู่ใน iPad ขอยกกรณีศึกษาดังนี้ ถ้าอาจารย์กำลังสอนในห้องเรียนและต้องการให้นักศึกษาที่อยู่หลังห้อง Present งานก็สามารถให้นักศึกษาให้งาน AirPlay ที่อยู่ใน iPad ของนักศึกษาในการส่งข้อมูลจากใน iPad มาบนจอหน้าชั้นเรียนได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมาต่อสายให้เสียเวลา   จากกรณีศึกษาดังกล่าว การติดตั้งเพื่อให้ใช้งาน AirPlay จะต้องประกอบได้วย iPad (ทุกรุ่น) Wi-Fi & Bluetooth Apple TV (2nd or 3rd generation) วิธีใช้งาน นำ iPad และ Apple เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน เช่นอาจจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อ Dusit ทั้งคู่ พร้อมกับเปิดRead More

Apple TV คือ ทีวีดิจิตอลหรือป่าว…..?

appletv

Apple TV  เป็นอุปกรณ์สำหรับชมภาพยนต์ รายการถ่ายทอดสดจากในแต่ละสถานี รวมถึงสามารถฟังเพลง และสามารถนำสิ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอ iPad ไปแสดงอยู่บน Apple TV ได้ ำหรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการ รมป2 ได้นำ Apple TV มาใช้ในการนำสิ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอ iPad ของนักศึกษาไปแสดงอยู่บน Apple TV โดยจะไปปรากฎบนจอหน้าชั้นเรียน ซึ่งนั้นก็หมายถึงนักศึกษาทุกคนสามารถนำเสนองานที่อยู่ในเครื่อง iPad ของตนเองโดยผ่าน AirPlay (AirPlay คืออะไร ผมจะขอมาเขียนในบทความหน้าครับ) ดังนั้น Apple TV ไม่ใช่ ทีวีดิจิตอล ครับ

บทเรียนจากการถอดบทเรียน

“อาจารย์คะ การถอดบทเรียนคืออะไรหรือคะ?” เป็นคำถามแรกที่ผู้ดูแลเด็กหลายคนต่างถามหาคำตอบจากผม หลังจากสิ้นเสียงประกาศผ่านไมค์ในเช้าวันเสาร์ว่า “วันนี้เราจะมาถอดบทเรียนกัน” หากอธิบายกันให้เข้าใจคงต้องขออนุญาตคัดข้อเขียนของรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มาอธิบายว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการควมรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากทำงานออกมาใช้เป็นทุนในการทำงานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียนเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวเราเอง (Tacit Knowledge) หรือความรู้ฝังลึก ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งผลของการถอดบทเรียนทำให้ได้บทเรียนในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการ นำมาซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีหัวใจหลักสำคัญของการถอดบทเรียน คือ การแลกเปลึ่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) อาจกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า การถอดบทเรียนในวันนี้ต้องเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเสียก่อน แล้วเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไร? คงเป็นคำถามที่อาจตามมาทันที หน้าที่ของผู้สอนตอนนี้คือการพยายามดึงเอาความรู้ฝังลึกของผู้เรียนออกมาผ่านการตั้งคำถามหรือให้ผู้เรียนบอกเล่าสิ่งที่ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของเขา (หากไม่พบปัญหา/อุปสรรค ให้ถามด้วยว่าเพราะเหตุใดจึงไม่พบ ใช้วิธีการใด) สอบถามผู้เรียนภายในกลุ่มทีละคน ซึ่งวิธีการของผู้เรียนแต่ละคนที่ใช้แล้วได้ผลดีจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เมื่อทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของตนแล้วจึงนำมาร่วมกันสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกัน ในการถอดบทเรียนมีตัวละครสำคัญหลายตัวทำหน้าที่ร่วมกันถอดบทเรียนให้ประสบความสำเร็จ แต่ตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่จะขอกล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้  นั่นคือ คุณลิขิต หรือมือเขียนประจำกลุ่ม คุณลิขิตมีความสำคัญมากในฐานะนักจับประเด็นและจดบันทึกสิ่งที่เพื่อนสมาชิกบอกเล่า แล้วรวบรวมร้อยเรียงเนื้อความให้เติมเต็มสมบูรณ์ จึงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการฟังจับใจความและทักษะการเขียนดี ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการถอดบทเรียน บทเรียนจากการถอดบทเรียนในวันนี้พบว่าRead More