เปิดตัว iOS 10 มีอะไรใหม่…เครื่องไหนได้ไปต่อ…

ข่าวการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ iOS 10 มีผลกระทบโดยตรงกับโครงการ รมป.2 เนื่องจากเราใช้งาน iPad ในการเรียนการสอนเป็นหลัก  แม้ว่าตอนนี้จะมีรุ่น Beta ออกมาให้ทดลองใช้แล้ว แต่ควรรอดูสักระยะและควรพิจารณาด้วยว่าเครื่องของเราสามารถ Update iOS10 ได้หรือไม่ เพราะจะส่งผลต่อความเร็วในการใช้งาน และบางครั้งจะส่งผลกระทบกับ Application บางตัวที่กำลังใช้งานอยู่ จึงได้นำเอา Infographic  มาให้ดูกันว่า iOS10 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่บ้าง และคุ้มหรือไม่ถ้าจะ Update Version นี้

วิธีรับสิทธิโหลด Pages / Numbers / Keynote / iPhoto / iMovie / GarageBand ใน iOS ฟรี

เมื่อซื้อเครื่อง iPad หรือ iPhone ใหม่ จะสามารถเข้าไป Load Application หลัก คือ  iWork  ได้ แต่ต้องเป็นเครื่องที่ไม่เคยลง Apple ID ไว้ก่อน โดยเริ่มจาก การเปิดระบบเครือข่าย (WIFI) เมื่อเข้า App Store ครั้งแรก จะปรากฎหน้าต่างถามสิทธิของการโหลด App iWork ยกชุด ควรเลือก Download All ใส่รหัสผ่าน Apple ID ที่จะใช้งาน แตะ OK (ถ้ายังไม่ตั้ง Apple ID ให้ใส่ Account ใน Settings->App Store & iTunes Store ก่อน) รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://www.macstroke.com/14366/how-to-get-free-iwork-and-life-for-ios-free  

การเขียนบันทึกประจำวันของนักศึกษา ศูนย์อุบลราชธานี

ปัญหาของนักศึกษา ศูนย์อุบลราชธานี ในปีที่ผ่านมา ที่คณาจารย์ทุกท่านทั้งที่ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เห็นพ้องต้องกัน  คือ “ทักษะการเขียน”  กิจกรรมที่คณาจารย์เลือกใช้เพื่อพัฒนานักศึกษา คือ การเขียนบันทึกประจำวัน เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงานเข้ากับการเรียนการสอน นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบประเด็นที่เขียนด้วยตัวเอง และสอดคล้องกับวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณาจารย์ได้นำบันทึกดังกล่าวมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  มีประเด็นที่น่าสนใจได้แลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นทีเดียว

เทคนิคของผู้สอน

การจัดการเรียนการสอน ของโครงการ รมป.2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  นี้ มีนวัตกรรมการสอนเกิดขึ้นหลายอย่าง สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนแต่ละพื้นที่ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) แทนการพูดคุยกันใน line ปกติ  ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนด้วยเช่นกัน ถ้าจะสรุปสิ่งที่ได้จากการพูดคุยในภาคเรียนที่ผ่านมา มีเป็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายประเด็น ซึ่งได้รวบรวมมาเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้สอนท่านอื่นๆ ต่อไป อ.ทิพสุดา คิดเลิศ นำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนการสอนกำแพงเพชร โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดประชุมทีมผู้สอนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอน เช่น การผลิตสื่อจากธรรมชาติ ซึ่งผู้เรียนศูนย์กำแพงเพชร มีผู้เรียนที่เป็นกลุ่มชาวเขา ทีมผู้สอนควรดึงจุดเด่นในส่วนนี้ออกมา แล้วนำไปสร้างนวัตกรรมด้านไอทีใช้ประกอบการสอนใหม่ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนต่อไป ส่วนที่สองคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีสำคัญ แล้วนำมาผลิตสื่อเพื่อนำเสนอจุดเด่นของตนเอง ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิดสื่อ ได้เรียนรู้การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ผ่านไอแพด การใช้ keynote iMovie แล้วบูรณาการความรู้ผ่านงานสื่อ ทำให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของ ไอแพด ที่เป็นสื่อการเรียนชิ้นสำคัญของตนเอง ช่วงบ่าย กำแพงเพชร :Read More

iTunes U เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ iPad สำหรับ พัฒนาผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็น “ครูผู้ดูแลเด็กมืออาชีพในศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้เป็น “ครูผู้ดูแลเด็กมืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ด้วยโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ความรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้จากการทำงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเลือกใช้ iTunes U Courseware management เป็นระบบจัดการหลักสูตรของโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ iTunes U ในการรวมเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงทรัพยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตร รวมถึงการกำหนดกิจกรรมการเรียน การอภิปราย การวิพากษ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการมอบหมายงานในแต่ละชุดวิชา และรวบรวม Collection จากต้นแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ดูแลเด็กและสิ่งสำคัญ คือ ผู้ดูแลเด็กจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกผ่านหลักสูตของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศผ่าน ได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลเด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (learning to learn) และนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในอนาคต   ที่มา: เอื้ออารี จันทร. 2557. ทำไมต้องเป็น iPad. เอกสารประกอบการประชุม โครงการร่วมมือทางวิชาการ.

Application สำหรับการเล่าเรื่องและสร้างนิทาน: Art Maker

Application ที่มีฉากและตัวละครประกอบ สำหรับการเล่าเรื่อง ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ลักษณะเด่น คือ นอกจากผู้ใช้จะสามารถเลือกฉากที่มีให้เลือกใน Application แล้ว ยังสามารถถ่ายภาพเพื่อนำมาเป็นฉากเพิ่มเติมได้อีกด้วย การถ่ายทำจะอยู่ในรูปแบบของ VDO ที่มีระยะเวลาในการถ่ายทำ สั้นๆ ในแต่ละฉาก สามารถร้อยเรียงแต่ละฉาก 8 ฉากต่อ 1 เรื่อง ซึ่งสามารถส่งออกเป็น VDO เก็บไว้ใน Photo Gallory หรือ นำไปใช้งานต่อไปได้  ข้อจำกัด คือ เป็น Application ที่ต้องซื้อ จึงทำให้หลายคนก็ต้องยอมมองข้าม Application นี้ไปก่อน

ติดตามพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน

กิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  คือ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การบูรณาการการใช้ iPad เข้ากับการเรียนการสอน ทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในสภาพจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ เมื่อผู้ดูแลเด็ก ใช้ iPad อัด VDO การจัดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำ VDO ดังกล่าวใส่ไว้ใน Facebook กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ  ทำให้ผู้สอนสามารถนำ VDO ดังกล่าวมาใช้เป็นประเด็นในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน และวิเคราะห์พฤติกรรมโดยใช้หลัก SWOT Analaysis ของผู้ดูแลเด็กแต่ละคน/กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนคนอื่นๆ สามารถเข้าร่วมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและผ่าน Social media  เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กทั้ง ด้วยการเรียนรู้จากสภาพจริงในบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก https://www.facebook.com/video.php?v=490487207760929